Trang chủ Phân hệ phần mềm PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

bởi Vinh
38 lượt xem
PHTaiSan

Giúp cho kế toán có thể thực hiện tốt các công việc được giao liên quan đến Kế toán tài sản cố định.

Chức năng

 • Theo dõi các thông tin của tài sản cố định như: nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày đưa vào sử dụng…
 • Theo dõi các thay đổi của tài sản như: điều chỉnh tăng giảm giá trị, thôi tính khấu hao, giảm tài sản do thanh lý, chuyển nhượng…
 • Cho phép tính khấu hao theo ngày hoặc theo tháng, có thể điều chỉnh giá trị khấu hao trong tháng sau khi tính khấu hao;
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ, cho phép tạo bút toán khấu hao chi tiết theo từng tài sản.
 • Theo dõi các tài sản đã hết khấu hao còn sử dụng, điều chuyển tài sản giữa các bộ phận…

Điều chỉnh giá trị tài sản cố định

 • Dùng để điều chỉnh giá trị TSCĐ (nếu có) trong các trường hợp như: đánh giá lại tài sản, lắp ráp thêm hoặc tháo dỡ bớt phụ tùng làm thay đổi giá trị TSCĐ…

Điều chuyển bộ phận sử dụng TSCĐ

 • Dùng để điều chuyển TSCĐ sang bộ phận khác.

Khai báo giảm TSCĐ

 • Dùng để khai báo giảm khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
 • Chọn TSCĐ cần khai báo giảm, sau đó khai báo ngày giảm, lý do giảm, số chứng từ và diễn giải.

Khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ

 • Dùng để khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời gian này tài sản đó sẽ trở lai tính khấu hao bình thường.

Khai báo thôi khấu hao TSCĐ

 • Trường hợp tài sản vẫn còn giá trị khấu hao và chưa thanh lý, nhưng vì một lý do nào đó muốn dừng hẳn việc khấu hao của tài sản đó thì sẽ khai báo ở menu này. Kể từ ngày khai báo thôi khấu hao, chương trình sẽ không tính khấu hao cho tài sản đó nữa.

Khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ

 • Trường hợp muốn phân bổ chi phí khấu hao của tài sản cho nhiều bộ phận hoặc vụ việc khác nhau thì sẽ khai báo hệ số ở menu này. Khi tính khấu hao của tài sản đó, chương trình sẽ dựa vào hệ số khai báo để phân bổ giá trị khấu hao tài sản đó xuống cho từng bộ phận, vụ việc tương ứng với hệ số khai báo.

Điều chỉnh khấu hao hàng tháng

 • Trường hợp muốn điều chỉnh lại giá trị khấu hao tháng của 1 mã TSCĐ nào đó. Giá trị điều chỉnh chỉ có hiệu lức trong kỳ được chỉnh.

Bút toán phân bổ khấu hao

 • Bút toán dùng để chạy phân bổ khấu hao hàng tháng.
0

Bài viết liên quan