ARITO ACCOUNTING ONLINE

Bảng giá phần mềm

Standard
(Thương mại, dịch vụ)

3,200,000 VNĐ
3 User – 1 Đơn vị

☆ Tính năng
✓ Hệ thống
✓ Quỹ và ngân hàng
✓ Công nợ phải thu/phải trả
✓ Tồn kho
✓ Tài sản cố định
✓ Công cụ dụng cụ
✓ Tổng hợp
✓ Báo cáo thuế
✓ Báo cáo tài chính
✓ Báo cáo phân tích – Dashboard
✓ Tích hợp hóa đơn điện tử
LIÊN HỆ
Professional
(Giá thành sản xuất)

4,800,000 VNĐ
3 User – 1 Đơn vị

☆ Tính năng
✓ Hệ thống
✓ Quỹ và ngân hàng
✓ Công nợ phải thu/phải trả
✓ Tồn kho
✓ Tài sản cố định
✓ Công cụ dụng cụ
✓ Tổng hợp
✓ Báo cáo thuế
✓ Báo cáo tài chính
✓ Báo cáo phân tích – Dashboard
✓ Tích hợp hóa đơn điện tử
✓ Báo cáo quản trị
✓ Giá thành dự án, công trình
✓ Giá thành sản xuất
✓ Tích hợp thuế điện tử
✓ Dự toán ngân sách
LIÊN HỆ
Standard
(Thương mại, dịch vụ)

5,700,000 VNĐ
3 User – 1 Đơn vị

☆ Tính năng
✓ Hệ thống
✓ Quỹ và ngân hàng
✓ Công nợ phải thu/phải trả
✓ Tồn kho
✓ Tài sản cố định
✓ Công cụ dụng cụ
✓ Tổng hợp
✓ Báo cáo thuế
✓ Báo cáo tài chính
✓ Báo cáo phân tích – Dashboard
✓ Tích hợp hóa đơn điện tử
LIÊN HỆ
Professional
(Giá thành sản xuất)

8,600,000 VNĐ
3 User – 1 Đơn vị

☆ Tính năng
✓ Hệ thống
✓ Quỹ và ngân hàng
✓ Công nợ phải thu/phải trả
✓ Tồn kho
✓ Tài sản cố định
✓ Công cụ dụng cụ
✓ Tổng hợp
✓ Báo cáo thuế
✓ Báo cáo tài chính
✓ Báo cáo phân tích – Dashboard
✓ Tích hợp hóa đơn điện tử
✓ Báo cáo quản trị
✓ Giá thành dự án, công trình
✓ Giá thành sản xuất
✓ Tích hợp thuế điện tử
✓ Dự toán ngân sách
LIÊN HỆ
Standard
(Thương mại, dịch vụ)

7,600,000 VNĐ
3 User – 1 Đơn vị

☆ Tính năng
✓ Hệ thống
✓ Quỹ và ngân hàng
✓ Công nợ phải thu/phải trả
✓ Tồn kho
✓ Tài sản cố định
✓ Công cụ dụng cụ
✓ Tổng hợp
✓ Báo cáo thuế
✓ Báo cáo tài chính
✓ Báo cáo phân tích – Dashboard
✓ Tích hợp hóa đơn điện tử
LIÊN HỆ
Professional
(Giá thành sản xuất)

11,500,000 VNĐ
3 User – 1 Đơn vị

☆ Tính năng
✓ Hệ thống
✓ Quỹ và ngân hàng
✓ Công nợ phải thu/phải trả
✓ Tồn kho
✓ Tài sản cố định
✓ Công cụ dụng cụ
✓ Tổng hợp
✓ Báo cáo thuế
✓ Báo cáo tài chính
✓ Báo cáo phân tích – Dashboard
✓ Tích hợp hóa đơn điện tử
✓ Báo cáo quản trị
✓ Giá thành dự án, công trình
✓ Giá thành sản xuất
✓ Tích hợp thuế điện tử
✓ Dự toán ngân sách
LIÊN HỆ

Dịch vụ khác

✓ Miễn phí đào tạo online 01 buổi (2,5h/buổi) qua Zoom, Google Meeting hoặc Teamviewer.


✓ Miễn phí cài đặt, backup dữ liệu cloud, bảo hành kỹ thuật hàng năm kể từ ngày kích hoạt.


✓ Cập nhập chính sách thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế đầu đủ trong thời gian bảo hành.


✓ Hỗ trợ bảo hành qua số tổng đài (028) 7101 2288.


✓ Chi phí đã bao gồm tích hợp hóa đơn điện tử.


✓ Thêm 1 user sử dụng 1,000,000VND.


✓ Thêm 1 Đơn vị/Chi nhánh sử dụng 1,000,000VND.


✓ Tích hợp thuế điện tử 1,000,000VND.


✓ Đào tạo, tư vấn online thông qua Zoom, Google meeting 01/buổi 1,000,000VND.


✓ Đào tạo, tư vấn trực tiếp tại văn phòng khách hàng 01/buổi 1,500,000VND. Chi phí chưa bao gồm triển khai, đi lại ngoài địa bàn Tp.HCM.